Telephone PABX
 • Avaya Digital Phone 1403
  700469927
 • Avaya 1408 Digital Deskphone
  700504841
 • Avaya 1416 Digital Phone
  700508194
 • Avaya IP Phone 1616 - I Black
  700458540
 • Avaya IP Phone 9611G
  700504845
 • Avaya IP Phone 9621G
  700506514
 • Avaya IP Phone 9641G
  700506517
 • Avaya IP Phone 1608 - I Balack
  700508260
 • Avaya IP Phone 9608
  700504844