Locks and Brackets
 • HIK Vision DZ-L101 Bolt Lock Frameless Glass
 • HM K19 Bolt Lock Mortise
  K19
 • HM K29 Bolt Lock Surface
  K29
 • Auxin AX-L102A EM Lock 600LBS
  AX-L102A
 • Auxin AX-L102B EM Lock 600LBS
  AX-L102B
 • Auxin DZ-L102C EM Lock 1200LBS
  DZ-L102C
 • Auxin AX-L103B Magnetic Lock
  AX-L103B
 • Auxin AX-B104A ZL Bracket 600LBS
  AX-B104A
 • Auxin DZ-B104B U Bracket
  DZ-B104B
 • Auxin DZ-B104C ZL Bracket 1200LBS
  DZ-B104C
 • Auxin DZ-L105A EM Lock for Main Gate
  DZ-L105A
 • Auxin DZ-L105B EM Lock for Main Gate
  DZ-L105B
 • Auxin AX-L104B Electric Strike
  AX-L104B